Thông báo mời thầu : Gói thầu Tư vấn quản lý dự án

Thông báo mời thầu : Gói thầu Tư vấn quản lý dự án, Dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc Sở giao dịch I – Ngân hàng Phát triển Việt Nam Địa bàn Hà Nội

Tên gói thầu: Tư vấn quản lý dự án

Thuộc dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc Sở giao dịch I – Ngân hàng Phát triển Việt Địa bàn Hà Nội

Nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển của Ngân hàng Phát triển Việt

Bên mời thầu: Ban Đầu tư các dự án thuộc Hội sở chính – Ngân hàng Phát triển Việt

Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước

Thời điểm bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 02/10/2008 đến 08 giờ 00 ngày 17/10/2008

Địa điểm bán: Ban Đầu tư các dự án thuộc Hội sở chính – Ngân hàng Phát triển Việt Nam, số 8, Cát Linh, Đông Đa, Hà Nội. Điện thoại: (04) 7347071 ; Fax: (04) 7347071. Email: bandautu07@yahoo.com

Giá bán: 500.000 đồng

Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 ngày 17/10/2008