Kiểm tra chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình – Tòa nhà Sonadezi Building

Kiểm tra chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình – Tòa nhà Sonadezi Building

2
Quý 3,4/2008
Theo tiến độ xây dựng
Giá gói thầu:
 • 1.108.897.888 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh Tòa nhà Sonadezi Building