Thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng khối phòng học lý thyết; San lấp mặt bằng; Kè đá; Bể nước ngầm; Giếng khoan, đài nước; Thoát nước ngoài nhà; Cấp điện tổng thể

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng khối phòng học lý thyết; San lấp mặt bằng; Kè đá; Bể nước ngầm; Giếng khoan, đài nước; Thoát nước ngoài nhà; Cấp điện tổng thể

Tên dự án:Trường trung học phổ thông Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
Tên gói thầu:Xây dựng khối phòng học lý thyết; San lấp mặt bằng; Kè đá; Bể nước ngầm; Giếng khoan, đài nước; Thoát nước ngoài nhà; Cấp điện tổng thể
Nguồn vốn:Vốn Ngân sách tỉnh
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
 
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Phòng quản lý dự án Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước; Điện thoại: (0651)3881641; Fax: (0651)3881641
24/10/2008 đến 10/11/2008
1000000 (VND)
10/11/2008 14:00
10/11/2008 14:00