Thiết kế bản vẽ thi công hệ thống đường ống cấp nước khu công nghiệp – dự án Phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Cộng Hoà, Chí Linh, Hải Dương.

Thiết kế bản vẽ thi công hệ thống đường ống cấp nước khu công nghiệp – Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc dự án Phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Cộng Hoà, Chí Linh, Hải Dương.

TK06
01/10/2008 đến 15/10/2008
45 ngày
Giá gói thầu:
 • 382.929.734 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc dự án Phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Cộng Hoà, Chí Linh, Hải Dương.