TBMT GT: NMN-08 Xây lắp mạng lưới cấp nước cấp 2, tại TT. Xuân An, TT. Nghi Xuân, xã Xuân Giang, xã Xuân Hải, trung tâm xã Xuân Mỹ, xã Xuân Thành và Khu DL Xuân Thành

TBMT GT: NMN-08 Xây lắp mạng lưới cấp nước cấp 2, tại TT. Xuân An, TT. Nghi Xuân, xã Xuân Giang, xã Xuân Hải, trung tâm xã Xuân Mỹ, xã Xuân Thành và Khu DL Xuân Thành