Tư vấn Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị chuyên ngành Quản lý bay – Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

Tư vấn Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị chuyên ngành Quản lý bay – Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư “Xây dựng đài Kiểm soát không lưu Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất”

10
10/2008 – 2/2009
4/2009 – 11/2010
Giá gói thầu:
 • 14.719.090.909 (VND)
 • Vốn tự có
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo thời gian


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư “Xây dựng đài Kiểm soát không lưu Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất”