Thiết bị – KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ GIAI ĐOẠN 1

Thiết bị – KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ GIAI ĐOẠN 1

TB
8/2009
30/9/2009 đến 5/12/2009
Giá gói thầu:
  • 451500000 (VND)
WB
* Theo yêu cầu của nhà tài trợ
* Trong nước
* Không sơ tuyển
Một túi hồ sơ
* Mua sắm hàng hóa
Trọn gói

Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ GIAI ĐOẠN 1