Kiểm toán, thẩm tra phê duyệt quyết toán – KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ GIAI ĐOẠN 1

Kiểm toán, thẩm tra phê duyệt quyết toán – KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ GIAI ĐOẠN 1

KT
11/2008
5/12/2008 đến 5/12/2009
Giá gói thầu:
 • 286213000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ GIAI ĐOẠN 1