Cải tạo, nâng cấp khu đầu mối hồ Khuôn Thần – Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp cụm công trình hồ chứa nước huyện Lục Ngạn

Cải tạo, nâng cấp khu đầu mối hồ Khuôn Thần – Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp cụm công trình hồ chứa nước huyện Lục Ngạn

14
Quý III năm 2009
24 tháng
Giá gói thầu:
 • 4.023.229.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp cụm công trình hồ chứa nước huyện Lục Ngạn