Kế hoạch mua sắm Thiết bị tin học văn phòng PPMU – VLAP -tỉnh Tiền Giang

Thiết bị tin học văn phòng PPMU – Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch mua sắm, đấu thầu 18 tháng(07/2008-12/2009) của Dự án Hoàn thiện và hiện đại hoá hệ thống quản lý đất đai Việt Nam(VLAP)tỉnh Tiền Giang

TG-G-008
Quý 4/2008
30 ngày
Giá gói thầu:
  • 42.000 (USD)
WB
* Đấu thầu rộng rãi
* Trong nước
* Không sơ tuyển
Một túi hồ sơ
* Mua sắm hàng hóa
Trọn gói

Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch mua sắm, đấu thầu 18 tháng(07/2008-12/2009) của Dự án Hoàn thiện và hiện đại hoá hệ thống quản lý đất đai Việt Nam(VLAP)tỉnh Tiền Giang