Gói thầu số 1: Km 477+750 đến 482+800 – Kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Tân Cảnh – Buôn Mê Thuột; phân đoạn qua thị xã Kon Tum

Gói thầu số 1: Km 477+750 đến 482+800 – Kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Tân Cảnh – Buôn Mê Thuột; phân đoạn Km 478 – Km 487 (qua thị xã Kon Tum), tỉnh Kon Tum

1
Quý I năm 2008
24 tháng
Giá gói thầu:
  • 81.878.063.672 (VND)
Trái phiếu Chính phủ
* Đấu thầu rộng rãi
* Trong nước
* Không sơ tuyển
Một túi hồ sơ
* Xây lắp
Theo đơn giá
Danh sách nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế/tư vấn.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Tân Cảnh – Buôn Mê Thuột; phân đoạn Km 478 – Km 487 (qua thị xã Kon Tum), tỉnh Kon Tum