Đường giao thông D5 thuộc khu vực phường 5 thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh – Kế hoạch đấu thầu: Đường giao thông D5 thuộc khu vực phường 5 thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Đường giao thông D5 thuộc khu vực phường 5 thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh – Kế hoạch đấu thầu: Đường giao thông D5 thuộc khu vực phường 5 thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

01
tháng 10/2008
360 ngày
Giá gói thầu:
 • 7310000000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Đường giao thông D5 thuộc khu vực phường 5 thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh