Thông báo mời thầu gói thầu: Thiết bị thử tải kích máy bay

Thông báo mời thầu gói thầu: Thiết bị thử tải kích máy bay

Tên dự án:Dự án đầu tư Thiết bị thử tải kích máy bay phục vụ bảo dưỡng máy bay của Xí nghiệp sửa chữa máy bay A75
Tên gói thầu:Thiết bị thử tải kích máy bay
Nguồn vốn:Vốn tự có của Công ty
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Quốc tế; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
 
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Xí nghiệp sửa chữa máy bay A75, Sân bay Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, Tel: 84-8-38440443 Ext. 9624, Fax: 84-8-38445120
16/11/2008 đến 16/12/2008
500000 (VND)
16/12/2008 09:00
16/12/2008 09:00