Đo đạc bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp GCN QSDĐ và lập hồ sơ địa chính 8 xã (Tân Lộc, Phú Lộc, Hòa Lộc, Mỹ Lộc, Hậu Lộc, Hòa Hiệp. Hòa Thạnh. Mỹ Thạnh Trung) huyện Tam Bình – tỉnh Vĩnh Long – Kế hoạch mua

Đo đạc bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp GCN QSDĐ và lập hồ sơ địa chính 8 xã (Tân Lộc, Phú Lộc, Hòa Lộc, Mỹ Lộc, Hậu Lộc, Hòa Hiệp. Hòa Thạnh. Mỹ Thạnh Trung) huyện Tam Bình – tỉnh Vĩnh Long – Kế hoạch mua sắm 6 tháng cuối năm 2008 của dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam – tỉnh Vĩnh Long

VL-T-006
9/2008 – 12/2008
18 tháng
Giá gói thầu:
 • 10.133.614.000 (VND)
 • IDA
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch mua sắm 6 tháng cuối năm 2008 của dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam – tỉnh Vĩnh Long