Xây lắp phần đào, đắp kênh từ K11+575m (Đập Tú Sơn) đến K15+575m (Gói 05a)

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp phần đào, đắp kênh từ K11+575m (Đập Tú Sơn) đến K15+575m (Gói 05a)GT: Xây lắp phần đào, đắp kênh từ K11+575m (Đập Tú Sơn) đến K15+575m (Gói 05a)
Thuộc D.A: Kênh tiếp nước 812-Châu Tá
Nguồn vốn: Vốn trung ương hỗ trợ và vốn ngân sách tỉnh
Bên mời thầu: Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi Bình Thuận
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 07 giờ 00 ngày 03/11/2008 đến 08 giờ 00 ngày 19/11/2008 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi Bình Thuận, 127 Lê Hồng Phong, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Điện thoại: (062) 827940
Giá bán: 1.000.000 đồng
Thời điểm đóng thầu
: 08 giờ 00 ngày 19/11/2008