ôGí thầu số 1 – Gói thầu Tư vấn quản lý dự án

Gói thầu số 1 – Gói thầu tư vấn quản lý dự án

1
Quý III + IV/2008
30 tháng
Giá gói thầu:
 • 8.000.000.000 (VND)
 • Vốn tự có
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Hợp đồng hỗn hợp


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu số 1 – Gói thầu tư vấn quản lý dự án