Phòng cháy chữa cháy – Trạm điện thoại và bưu cục An Phú

Phòng cháy chữa cháy – Kế hoạch đấu thầu: Trạm điện thoại và bưu cục An Phú. Thời gian tổ chức đấu thầu QI/2009 Thời gian thực hiện hợp đồng Quý I/2009

2
QI/2009
Quý I/2009
Giá gói thầu:
 • 50.000.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trạm điện thoại và bưu cục An Phú