Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 1 (Xây lắp)

Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 1 (Xây lắp) Đường Keo Lôm Tìa Ló – huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.

GT: Gói thầu số 1 (Xây lắp)
Thuộc D.A: Đường Keo Lôm Tìa Ló – huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
Nguồn vốn: vốn XDCB, các nguồn vốn khác theo kế hoạch hàng năm của tỉnh
Bên mời thầu: Ban QLDA huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 08/11/2008 đến 09 giờ 00 ngày 22/11/2008 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Ban QLDA huyện Điện Biên Đông, thị trấn huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Điện thoại: (0230) 3891367/ 3891341; Fax: (0230) 3891366
Giá bán: 1.000.000 đồng
Thời điểm đóng thầu
: 09 giờ 00 ngày 22/11/2008.