Cung cấp nhiên liệu, nước và xử lý rác thải – Dự án khoan 01 giếng đan dày nội mỏ Tiền Hải C

Cung cấp nhiên liệu, nước và xử lý rác thải – Kế hoạch đấu thầu: Dự án khoan 01 giếng đan dày nội mỏ Tiền Hải C. Tên chủ đầu tư: Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP)

3
từ ngày 20/11/2008 đến ngày 24/11/2008
từ tháng 01/2008 đến tháng 03/2008
Giá gói thầu:
 • 1.287.060.000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Dự án khoan 01 giếng đan dày nội mỏ Tiền Hải C