THÔNG BÁO MỜI THẦU Dự án TD2 – Tín dụng IDA số: 4107 – VN

Việt Nam nhận được một khoản tín dụng từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế để thực hiện Dự án Truyền tải và phân phối 2 (TD2) và dự định sử dụng một phần tiền từ tín dụng này để thanh toán cho các hợp đồng cung cấp VTTB cho các công trình trạm biến áp 110 kV Bắc Ðồng Hới và Hòa Thuận và nhánh rẽ.

Dự án TD2 – Tín dụng IDA số: 4107 – VN

Nước CHXHCN Việt Nam nhận được một khoản tín dụng từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế để thực hiện Dự án Truyền tải và phân phối 2 (TD2) và dự định sử dụng một phần tiền từ tín dụng này để thanh toán cho các hợp đồng cung cấp VTTB cho các công trình trạm biến áp 110 kV Bắc Ðồng Hới và Hòa Thuận và nhánh rẽ.

Công ty Ðiện lực 3 thuộc Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam nay mời thầu niêm phong từ các nhà thầu hợp lệ để tham gia cung cấp vật tư thiết bị cho các gói thầu sau của các công trình trạm biến áp 110 kV Bắc Ðồng Hới và Hòa Thuận và nhánh rẽ:

– Gói thầu số PC3-110-G01: Cung cấp máy biến áp lực và máy biến áp tự dùng.

– Gói thầu số PC3-110-G02: Cung cấp thiết bị đóng cắt và bảo vệ.

– Gói thầu số PC3-110-G03: Cung cấp cách điện, dây dẫn, dây chống sét, cáp ngầm và phụ kiện.

– Gói thầu số PC3-110-G04: Cung cấp cáp quang, thiết bị thông tin và lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị thông tin.

Việc đấu thầu sẽ được tiến hành theo thủ tục đấu thầu rộng rãi quốc tế (cho các gói thầu số PC3-110-G01, PC3-110-G02, PC3-110-G04) và đấu thầu  rộng rãi trong nước (cho gói thầu số PC3-110-G03) được nêu rõ trong Hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới: Mua sắm theo các khoản vay IBRD và Tín dụng IDA, và công khai cho tất cả các nhà thầu từ các nước hợp lệ được định nghĩa trong Hướng dẫn.

Từ ngày 23-10-2008, các nhà thầu quan tâm có thể tìm hiểu thêm thông tin, xem và mua Hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh bằng tiếng Anh (cho các gói thầu số PC3-110-G01, PC3-110-G02, PC3-110-G04) và tiếng Việt (cho gói thầu số PC3-110-G03) được phát hành cho từng gói thầu tại địa chỉ dưới đây khi xuất trình đơn đăng ký đồng thời thanh toán một khoản phí không hoàn lại như sau vào tài khoản của Công ty Ðiện lực 3 tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Ðà Nẵng, 140 Lê Lợi, Ðà Nẵng số: 0041370012061 (USD) hoặc 0041.000.000.800 (VNÐ).

Gói PC3-110-G01: 150 USD hoặc 2.400.000 VNÐ/bộ; Gói PC3-110-G02: 200 USD hoặc 3.200.000 VNÐ/bộ; Gói PC3-110-G03: 500.000 VNÐ/bộ; Gói PC3-110-G04: 100 USD hoặc 1.600.000 VNÐ/bộ.

Hồ sơ có thể được gửi bằng đường bưu điện khi nhà thầu thanh toán thêm cước phí phát chuyển nhanh là 75 USD (nước ngoài) hoặc 100.000 đồng (trong nước).

Hồ sơ dự thầu phải được gửi đến Công ty Ðiện lực 3 chậm nhất vào 8 giờ 30 phút ngày 12-12-2008. Hồ sơ dự thầu sẽ được mở vào lúc 8 giờ 45 phút ngày 12-12-2008 dưới sự hiện diện của đại diện các nhà thầu quan tâm tại:

Công ty Ðiện lực 3 –

Phòng Ðối ngoại

393 Trưng Nữ Vương,

Ðà Nẵng, Việt Nam

Ðiện thoại: 84 511 3210377 /

                            3210520;

Fax: 84 511 3625071.