Dịch vụ đóng ống chống – Dự án khoan 01 giếng đan dày nội mỏ Tiền Hải C

Dịch vụ đóng ống chống – Kế hoạch đấu thầu: Dự án khoan 01 giếng đan dày nội mỏ Tiền Hải C

4
từ ngày 20/11/2008 đến ngày 24/11/2008
từ tháng 01/2008 đến tháng 03/2008
Giá gói thầu:
 • 100.000.000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Dự án khoan 01 giếng đan dày nội mỏ Tiền Hải C