THÔNG BÁO MỜI THẦU

KKhoản vay ADB số 2034 – VIE (SF) Ban Quản lý Dự án Cải thiện Môi trường Ðô thị miền Trung – thành phố Hà Tĩnh (Hà Tĩnh PMU – Ðại diện Chủ đầu tư) tổ chức đấu thầu gói thầu xây lắp sau: Hợp đồng số HT/NCB/1 – thi công nâng cấp Bãi rác và đường vào Bãi rác theo quy trình đấu thầu NCB của ADB.

Khoản vay ADB số 2034 – VIE (SF)

Ban Quản lý Dự án Cải thiện Môi trường Ðô thị miền

Trung – thành phố Hà Tĩnh (Hà Tĩnh PMU – Ðại diện Chủ đầu tư) tổ chức đấu thầu gói thầu xây lắp sau: Hợp đồng số HT/NCB/1 – thi công nâng cấp Bãi rác và đường vào Bãi rác theo quy trình đấu thầu NCB của ADB.

Ban QLDA kính mời các nhà thầu hợp lệ tham dự đấu thầu.

Các nhà thầu có thể tìm hiểu thêm thông tin từ Hà Tĩnh PMU tại địa chỉ:

Số 72 Phan Ðình Phùng, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.

Ðiện thoại: (84-39) 210447, 3881989;

Fax: (84-39) 3891588

Hồ sơ mời thầu được bán từ 8 giờ ngày 22-10-2008 với

một khoản lệ phí không hoàn lại là 1.000.000 VNÐ/1 bộ

(một triệu đồng).

Hồ sơ dự thầu phải được nộp trước 8 giờ ngày 19-11-2008 cùng với một Bảo lãnh dự thầu với giá trị tương đương 120.000.000 VNÐ.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở ngay sau khi kết thúc thời hạn nộp hồ sơ trước sự có mặt của các đại diện của nhà thầu tham dự.