TRUNG TÂM KỸ THUẬT TCÐLCL 2 MỜI THẦU Kính hiển vi quang học 2 mắt

Trung tâm kỹ thuật TCÐLCL2 có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật Ðấu thầu gói thầu: Kính hiển vi quang học 2 mắt, thuộc dự án: Tăng cường thiết bị thử nghiệm hóa vi sinh thực phẩm, sử dụng nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

Trung tâm kỹ thuật TCÐLCL2 có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật Ðấu thầu gói thầu: Kính hiển vi quang học 2 mắt, thuộc dự án: Tăng cường thiết bị thử nghiệm hóa vi sinh thực phẩm, sử dụng nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

Bên mời thầu mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm đối với việc cung cấp hàng hóa nêu trên tham dự. Các nhà thầu quan tâm đến gói thầu tìm hiểu thông tin chi tiết tại:

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Ðo lường Chất lượng 2.

Ðịa chỉ: 97 Lý Thái Tổ, TP Ðà Nẵng.

ÐT: 0511.3848338,

      0511.3830586;

Fax: 0511.3820868.

Email: Quatest2@dng.vnn.vn.

Nhà thầu có thể đăng ký tham dự trước với bên mời thầu theo thời gian từ 8 giờ 30 phút ngày 22-10 đến 8 giờ 30 phút ngày 27-10-2008 (trong giờ hành chính) theo địa chỉ: 97 Lý Thái Tổ, Ðà Nẵng. ÐT: 0511.3848338, 0511.3830586; Fax: 0511.3820868. Email: Quatest2Údng.vnn.vn. (nhà thầu có thể đăng ký trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc fax). Sau 5 ngày kể từ ngày đăng tải đầu tiên thông tin này, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Ðo lường Chất lượng 2 sẽ phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng tại 97 Lý Thái Tổ, Ðà Nẵng. Nhà thầu nộp báo giá cho bên mời thầu muộn nhất là trước 8 giờ 30 phút ngày 30-10-2008.