Viễn thông Thanh Hóa mời thầu

Gói thầu số 1: “Cung cấp và lắp đặt hệ thống thu gom rác” thuộc công trình “Hệ thống thu gom rác nhà 7 tầng”, hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

Gói thầu số 1: “Cung cấp và lắp đặt hệ thống thu gom rác” thuộc công trình “Hệ thống thu gom rác nhà 7 tầng”, hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

Gói thầu số 2: “Thi công xây lắp” thuộc công trình “Xây dựng tuyến truyền dẫn cáp quang Thạch Thành – Thành Tiến – Vĩnh Lộc và Nga Sơn – Nga Văn – Nga Trường – Nga Vịnh – Lam Sơn cho mạng MAN Ethernet”, hình thức lựa chọn nhà thầu: Ðấu thầu rộng rãi trong nước.

Gói thầu số 3: “Thi công xây lắp” thuộc công trình “Xây dựng tuyến truyền dẫn cáp quang Xuân Bình – Thanh Quang – Thanh Tân cho mạng MAN Ethernet”, hình thức lựa chọn nhà thầu: Ðấu thầu rộng rãi trong nước.

Gói thầu số 4: “Thi công xây lắp” thuộc công trình “Xây dựng tuyến truyền dẫn cáp quang Tân Trường – Phú Sơn – Thanh Kỳ – Thanh Tân cho mạng MAN Ethernet”, hình thức lựa chọn nhà thầu: Ðấu thầu rộng rãi trong nước.

Nhà thầu được cung cấp HSYC (miễn phí) gói thầu số 1 trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, kể từ ngày 22-10 đến trước 14 giờ ngày 27-10-2008 tại Phòng Ðầu tư – Xây dựng Cơ bản, Viễn thông Thanh Hóa.

Nhà thầu được mua HSMT các gói thầu số 2, 3 và 4 trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, kể từ ngày 27-10 đến trước 9 giờ ngày 6-11-2008 đối với gói thầu số 2, trước 14 giờ ngày 6-11-2008 đối với gói thầu số 3; trước 16 giờ ngày 6-11-2008 đối với gói thầu số 4 tại Phòng Kế toán Thống kê – Tài chính Viễn thông Thanh Hóa (ÐT: 037.3858.242) với lệ phí mua một bộ HSMT: 1.000.000 VNÐ (một triệu đồng).

Xin mời các nhà thầu trong nước có đủ điều kiện, năng lực tham gia đấu thầu các gói thầu nêu trên. Các nhà thầu phải cung cấp địa chỉ liên hệ, số điện thoại, số fax của nhà thầu bằng công văn (fax trước) và có thể tìm hiểu thêm thông tin tại Phòng ÐT – XDCB Viễn thông Thanh Hóa – 26A đại lộ Lê Lợi, phường Ðiện Biên, TP Thanh Hóa (ÐT: 037.3856062; Fax: 037.3753600).