Ðiện lực Phú Thọ mời thầu Xây lắp lưới điện trung áp.

Ban Quản lý dự án Ðiện lực Phú Thọ mời các nhà thầu có đủ năng lực tham gia đấu thầu Dự án: Năng lượng nông thôn II (RE2) – tỉnh Phú Thọ – Phần trung áp gồm các gói thầu sau: 1 – Gói thầu số 6.2 – PT: Xây lắp lưới điện trung áp huyện Thanh Ba + thị xã Phú Thọ + huyện Phù Ninh. 2 – Gói thầu số 6.5 – PT: Xây lắp lưới điện trung áp huyện Thanh Sơn + huyện Thanh Thủy + huyện Tam Nông.

Ðược sự ủy quyền của Công ty Ðiện lực 1,

Ban Quản lý dự án Ðiện lực Phú Thọ mời các nhà thầu có đủ năng lực tham gia đấu thầu Dự án: Năng lượng nông thôn II (RE2) – tỉnh Phú Thọ – Phần trung áp gồm các gói thầu sau:

1 – Gói thầu số 6.2 – PT: Xây lắp lưới điện trung áp huyện Thanh Ba + thị xã Phú Thọ + huyện Phù Ninh.

2 – Gói thầu số 6.5 – PT: Xây lắp lưới điện trung áp huyện Thanh Sơn + huyện Thanh Thủy + huyện Tam Nông.

Tên dự án: Năng lượng nông thôn II (RE2) – tỉnh Phú Thọ – phần trung áp.

Nguồn vốn: Vay Ngân hàng thế giới (WB).

Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.

Thời gian bán HSMT: Từ 7 giờ 30 phút ngày 24-10 đến trước 9 giờ ngày 25-11-2008 (trong giờ hành chính).

Ðịa điểm bán HSMT: Phòng Quản lý xây dựng – Ðiện lực Phú Thọ: số 1520 đại lộ Hùng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Ðiện thoại: 0210.210.318; Fax: 0210.849.047

Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 VNÐ.

Ðịa chỉ nhận HSDT: Phòng Quản lý xây dựng – Ðiện lực Phú Thọ: số 1520 đại lộ Hùng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Ðiện thoại: 0210.210.318; Fax: 0210.849.047

Ðóng thầu: 9 giờ ngày 25-11-2008.

Mở thầu: 9 giờ 30 phút ngày 25-11-2008.

Bảo đảm dự thầu: Bảo lãnh của ngân hàng bằng Việt Nam đồng.