Xây lắp hạ tầng kỹ thuật Khu phố 7, khu phố 9, phường 5, quận Gò Vấp.

Xây lắp hạ tầng kỹ thuật Khu phố 7, khu phố 9, phường 5, quận Gò Vấp. – Kế hoạch đấu thầu Dự án thành phần 2 “Nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật cấp 3 các khu dân cư thu nhập thấp ngoài lưu vực Tân Hoá – Lò Gốm”, T

XL22-N2.TP2
Quý IV/2008
30 tháng
Giá gói thầu:
 • 1.541.194 (USD)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Dự án thành phần 2 “Nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật cấp 3 các khu dân cư thu nhập thấp ngoài lưu vực Tân Hoá – Lò Gốm”, Tiểu dự án Nâng cấp đô thị thành phố Hồ Chí Minh (VUUP).