Xây lắp hạ tầng kỹ thuật Khu phố 4 – phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức.

Xây lắp hạ tầng kỹ thuật Khu phố 4 – phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức. – Kế hoạch đấu thầu Dự án thành phần 2 “Nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật cấp 3 các khu dân cư thu nhập thấp ngoài lưu vực Tân Hoá – Lò Gốm”, T

XL28-N2.TP2
Quý II/2009
18 tháng
Giá gói thầu:
 • 526.291 (USD)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Dự án thành phần 2 “Nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật cấp 3 các khu dân cư thu nhập thấp ngoài lưu vực Tân Hoá – Lò Gốm”, Tiểu dự án Nâng cấp đô thị thành phố Hồ Chí Minh (VUUP).