Thông báo mời thầu dự án Tiểu dự án chống lũ cho vùng trũng Hải Lăng, Quảng Trị

Thay mặt cho chủ đầu tư là Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Trị, Ban quản lý dự án Tiểu dự án chống lũ cho vùng trũng Hải Lăng, Quảng Trị mời các nhà thầu có đủ tư cách hợp lệ nộp tham gia đấu thầu cho các hợp đồng sau đây: + Hợp đồng số 03: Ðê hữu sông Tân Vĩnh Ðịnh. + Hợp đồng số 04: Ðê tả sông Cựu Vĩnh Ðịnh. + Hợp đồng số 05: Ðê hữu sông Cựu Vĩnh Ðịnh. + Hợp đồng số 09: Ðê Hải Trường. + Hợp đồng số 10: Ðê Hải Thọ.

Chính phủ Việt Nam nhận được một khoản tín dụng của Hiệp hội Phát triển Quốc tế IDA (Ngân hàng thế giới) cho Dự án Quản lý rủi ro thiên tai, tín dụng số Cr.4114-VN. Một phần của khoản tín dụng này sẽ được dành chi trả cho các khoản thanh toán hợp lệ trong các hợp đồng được mời thầu dưới đây. Tất cả các nhà thầu từ các quốc gia hợp lệ theo định nghĩa trong Hướng dẫn mua sắm bằng vốn vay IBRD và Tín dụng IDA của Ngân hàng thế giới và theo Hiệp định Tín dụng đều có thể tham dự đấu thầu. Riêng đối với các nhà thầu là doanh nghiệp Nhà nước Việt Nam, cần phải đạt được các yêu cầu sau (1) độc lập về mặt pháp lý và tài chính; (2) hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; (3) không phải là cơ quan trực thuộc bên vay hoặc bên vay lại (bên chủ quản dự án) và (4) không phải là đơn vị quân đội hay doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Thay mặt cho chủ đầu tư là Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Trị, Ban quản lý dự án Tiểu dự án chống lũ cho vùng trũng Hải Lăng, Quảng Trị mời các nhà thầu có đủ tư cách hợp lệ nộp tham gia đấu thầu cho các hợp đồng sau đây:

+ Hợp đồng số 03: Ðê hữu sông Tân Vĩnh Ðịnh.

+ Hợp đồng số 04: Ðê tả sông Cựu Vĩnh Ðịnh.

+ Hợp đồng số 05: Ðê hữu sông Cựu Vĩnh Ðịnh.

+ Hợp đồng số 09: Ðê Hải Trường.

+ Hợp đồng số 10: Ðê Hải Thọ.

Hồ sơ mời thầu có thể mua tại Ban quản lý dự án Tiểu dự án Chống lũ cho vùng trũng Hải Lăng, Quảng Trị, 256 Lê Duẩn, Ðông Hà, Quảng Trị kể từ ngày 29-10-2008, với các khoản lệ phí không hoàn lại là 1.000.000 đồng cho mỗi bộ hồ sơ. Các nhà thầu quan tâm có thể biết thêm thông tin tại địa chỉ nêu trên.

Hồ sơ dự thầu có hiệu lực trong khoảng thời gian là 120 ngày sau khi mở thầu và phải kèm theo bảo lãnh dự thầu có giá trị như quy định trong từng gói thầu. Hồ sơ dự thầu phải được gửi đến Ban quản lý dự án Tiểu dự án Chống lũ cho vùng trũng Hải Lăng, Quảng Trị, 256 Lê Duẩn, Ðông Hà, Quảng Trị không muộn hơn 9 giờ ngày 28-11-2008. Việc mở thầu sẽ được tiến hành công khai ngay sau khi hết hạn nộp thầu nói trên với sự có mặt của các nhà thầu có nguyện vọng tham dự.