– Đường nội bộ (khối lượng còn lại) thuộc dự án Khu thương mại khu I Thị trấn Cai Lậy

Kế hoạch đấu thầu: Đường nội bộ (khối lượng còn lại) thuộc dự án Khu thương mại khu I Thị trấn Cai Lậy

01
Quí IV/2008
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 2.014.905.653 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Đường nội bộ (khối lượng còn lại) thuộc dự án Khu thương mại khu I Thị trấn Cai Lậy