Công ty Xăng dầu hàng không thông báo mời thầu

Công ty Xăng dầu hàng không thông báo mời thầu, Trang bị phần mềm kế toán tài chính

GT: Trang bị phần mềm kế toán tài chính
Thuộc D.A: Mua sắm thiết bị
Nguồn vốn: Vốn của Công ty
Bên mời thầu: Công ty Xăng dầu hàng không
Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh
Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 05/11/2008 đến 09 giờ 00 ngày 14/11/2008 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Công ty xăng dầu hàng không, số 202 Nguyễn Sơn, Long Biên, TP. Hà Nội. Điện thoại: (04) 38272316/ 38272318; Fax: (043) 8272317
Hạn cuối nhận HSĐX: 09 giờ 00 ngày 14/11/2008