Công ty Cổ phần Bất động sản Kiên Giang mời thầu

Công ty Cổ phần Bất động sản Kiên Giang mời thầu. Mua sắm Bình đồ ảnh vệ tinh của huyện Kiên Lương tỷ lệ 1:5000

GT: Mua sắm Bình đồ ảnh vệ tinh của huyện Kiên Lương tỷ lệ 1:5000
Thuộc D.A: Chỉnh lý biến động đất đai
Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước
Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Bất động sản Kiên Giang
Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh
Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 21/10/2008 đến 14 giờ 00 ngày 24/10/2008 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Công ty Cổ phần Bất động sản Kiên Giang, số 06 Mậu Thân, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giàn. Điện thoại: (077) 3210455 ; Fax: (077) 3920347
Hạn cuối nhận HSĐX: 14 giờ 00 ngày 24/10/2008