Viện Dầu khí Việt Nam thông báo mời thầu

Viện Dầu khí Việt Nam thông báo mời thầu. Mua sắm thiết bị văn phòng cho Cơ quan Viện tại Hà Nội

GT: Mua sắm thiết bị văn phòng cho Cơ quan Viện tại Hà Nội
Thuộc D.A: Mua sắm thiết bị văn phòng cho Cơ quan Viện tại Hà Nội
Nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Bên mời thầu: Viện Dầu khí Việt Nam
Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh
Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 04/11/2008 đến 08 giờ 00 ngày 06/11/2008 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Ban quản lý đầu tư – Viện dầu khí Việt Nam, số 72 đường Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: (04) 7843061 ; Fax: (04) 7844156
Giá bán: 300.000 đồng
Hạn cuối nhận HSĐX: 09 giờ 00 ngày 07/11/2008