Cung cấp thiết bị phục hồi cẩu QUY150C của Công ty cổ phần Lilama 69-2

Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp thiết bị phục hồi cẩu QUY150C của Công ty cổ phần Lilama 69-2