Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Phú Lâm mời thầu

Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Phú Lâm mời thầu. Phòng máy tính khoa CNTT

GT: Phòng máy tính khoa CNTT
Thuộc D.A: Mua sắm tài sản cố định năm 2008
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước
Bên mời thầu: Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Phú Lâm
Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh
Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 22/10/2008 đến 16 giờ 00 ngày 28/10/2008 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Phú Lâm, số 215 – 217 Nguyễn Văn Luông, phường 11, quận 6, TP. HCM. Điện thoại: (08) 4060740
Giá bán: 500.000 đồng
Hạn cuối nhận HSĐX: 16 giờ 00 ngày 28/10/2008