Xây lắp sửa chữa cải tạo nhà 1A Nguyễn Công Trứ

Thông báo đấu thầu từ ngày 02/10/2008 đến ngày 12/10/2008. Phát hành HSMT: từ 8h00 ngày 13/10/2008. Thời điểm đóng thầu: 9h00 ngày 28/10/2008. Thời điểm mở thầu: 9h00 ngày 28/10/2008.

01
Thông báo đấu thầu từ ngày 02/10/2008 đến ngày 12/10/2008. Phát hành HSMT: từ 8h00 ngày 13/10/2008. Thời điểm đóng thầu: 9h00 ngày 28/10/2008. Thời điểm mở thầu: 9h00 ngày 28/10/2008
90
Giá gói thầu:
 • 4196500000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Công trình xây dựng cải tạo sửa chữa nhà 1A Nguyễn Công Trứ, TP Hà Nội