Các gói thầu thuộc dự án Dự án nâng cấp đê Tây phá Tam Giang đoạn Hương Phong

Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc dự án Dự án nâng cấp đê Tây phá Tam Giang đoạn Hương Phong từ Km33+043 đến Km34+619 và Km35+735 đến Km41+236

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh TT Huế
Số hiệu: 2798/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 11/12/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh TT Huế
Số hiệu: 2798/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 11/12/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Thuỷ lợi
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
 • 46.925.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc dự án Dự án nâng cấp đê Tây phá Tam Giang đoạn Hương Phong từ Km33+043 đến Km34+619 và Km35+735 đến Km41+236 (18 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu số 1 Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất giai đoạn lập dự án đầu tư và lập dự án đầu tư
 • 289.002.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Hai túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Đã thực hiệnTrọn gói Đã thực hiện
  Gói thầu số 2 Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất giai đoạn TKKT, tư vấn TKKT-BVTC đoạn đê từ Km33+43 đến Km34+619 và các công trình trên tuyến
 • 210.528.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Hai túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Trọn gói 30 ngày
  Gói thầu số 3 Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất giai đoạn TKKT, tư vấn TKKT-BVTC đoạn đê từ Km35+735 đến Km35+921, đoạn từ Km36+133 đến Km37+550, Đường thi công dài 400m và các công trình trên tuyến
 • 312.650.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Hai túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển tháng 12/2008Trọn gói 30 ngày
  Gói thầu số 4 Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất giai đoạn TKKT, tư vấn TKKT-BVTC đoạn đê từ Km37+550 đến Km38+987, Tuyến đê kết hợp đường quản lý dài 476,5m, Đường thi công dài 333,5m và các công trình trên tuyến
 • 308.689.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Hai túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển tháng 01/2009Trọn gói 30 ngày
  Gói thầu số 5 Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất giai đoạn TKKT, tư vấn TKKT-BVTC đoạn đê từ Km40+247 đến Km41+236 và các công trình trên tuyến
 • 121.779.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Hai túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009Trọn gói 30 ngày
  Gói thầu số 6 Dịch vụ bảo hiểm công trình đoạn đê từ Km33+43 đến Km34+619 và các công trình trên tuyến
 • 80.994.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009Trọn gói 210 ngày
  Gói thầu số 7 Dịch vụ bảo hiểm công trình đoạn đê từ Km35+735 đến Km35+921, đoạn Km36+133 đến Km37+550, đường thi công dài 400m và các công trình trên tuyến
 • 111.667.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển tháng 12/2008Trọn gói 240 ngày
  Gói thầu số 8 Dịch vụ bảo hiểm công trình đoạn đê từ Km37+550 đến Km38+987, Tuyến đê kết hợp đường quản lý dài 476,5m, Đường thi công dài 333,5m và các công trình trên tuyến
 • 116.113.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Trọn gói 240 ngày
  Gói thầu số 9 Dịch vụ bảo hiểm công trình đoạn đê từ Km37+550 đến Km38+987, Tuyến đê kết hợp đường quản lý dài 476,5m, Đường thi công dài 333,5m và các công trình trên tuyến
 • 49.026.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2010Trọn gói 180 ngày
  Gói thầu số 12 Đo vẽ cắm mốc phục vụ GPMB công trình
 • 96.000.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Hai túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển tháng 12/2008Trọn gói 30 ngày
  Gói thầu số 10 Dịch vụ bảo hiểm sản xuất lắp đặt thiết bị cửa van
 • 32.439.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển tháng 12/2008Trọn gói Theo các gói thầu xây lắp
  Gói thầu số 11 Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
 • 113.662.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Hai túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển tháng 12/2008Trọn gói 30 ngày
  Gói thầu số 13 Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành
 • 116.092.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Hai túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2010Trọn gói 60 ngày
  Gói thầu số 14 Xây lắp đoạn đê từ Km33+43 đến Km34+619 và các công trình trên tuyến
 • 8.649.793.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009Theo đơn giá 210 ngày
  Gói thầu số 15 Xây lắp đoạn đê từ Km35+735 đến Km35+921, đoạn Km36+133 đến Km37+550, đường thi công dài 400m và các công trình trên tuyến
 • 11.925.563.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển tháng 12/2008Theo đơn giá 240 ngày
  Gói thầu số 16 Phần xây lắp đoạn đê từ Km37+550 đến Km38+987, Tuyến đê kết hợp đường quản lý dài 476,5m, Đường thi công dài 333,5m và các công trình trên tuyến
 • 12.400.437.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Theo đơn giá 240 ngày
  Gói thầu số 17 Phần xây lắp đoạn đê từ Km40+247 đến Km41+236 và các công trình trên tuyến
 • 5.235.748.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2010Theo đơn giá 180 ngày
  Gói thầu số 18 Phần sản xuất, lắp đặt thiết bị cửa van công trình trên tuyến đoạn đê từ Km35+735 đến Km35+921, từ Km36+133 đến Km37+550, từ Km37+550 đến Km38+987
 • 3.464.410.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển tháng 12/2008Theo đơn giá Theo các gói thầu xây lắp
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 251
  Ngày xuất bản 16/12/2008