Gói thầu: Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất giai đoạn TKKT, tư vấn TKKT-BVTC đoạn đê từ Km35+735 đến Km35+921, đoạn từ Km36+133 đến Km37+550, Đường thi công dài 400m và các công trình trên tuyến

Gói thầu: Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất giai đoạn TKKT, tư vấn TKKT-BVTC đoạn đê từ Km35+735 đến Km35+921, đoạn từ Km36+133 đến Km37+550, Đường thi công dài 400m và các công trình trên tuyến –

Gói thầu số 3
tháng 12/2008
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 312.650.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’]
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc dự án Dự án nâng cấp đê Tây phá Tam Giang đoạn Hương Phong từ Km33+043 đến Km34+619 và Km35+735 đến Km41+236