Ban quản lý dự án GTNT3 (PPMU) tỉnh Nam Ðịnh thuộc các gói thầu xây lắp – Dự án GTNT3 Nam Ðịnh

Ban quản lý dự án GTNT3 (PPMU) tỉnh Nam Ðịnh thông báo kéo dài thời hạn mua hồ sơ mời thầu của 8 gói thầu từ gói số 10 đến gói số 17 thuộc các gói thầu xây lắp – Dự án GTNT3 Nam Ðịnh như đã đăng thông báo mời thầu trên báo ra ngày 31-10-2008 đến trước 8 giờ ngày 11-12-2008.

Ban quản lý dự án GTNT3 (PPMU) tỉnh Nam Ðịnh thông báo kéo dài thời hạn mua hồ sơ mời thầu của 8 gói thầu từ gói số 10 đến gói số 17 thuộc các gói thầu xây lắp – Dự án GTNT3 Nam Ðịnh như đã đăng thông báo mời thầu trên báo ra ngày 31-10-2008 đến trước 8 giờ ngày 11-12-2008.