Gói thầu: Phần sản xuất, lắp đặt thiết bị cửa van công trình trên tuyến đoạn đê từ Km35+735 đến Km35+921, từ Km36+133 đến Km37+550, từ Km37+550 đến Km38+987

Gói thầu: Phần sản xuất, lắp đặt thiết bị cửa van công trình trên tuyến đoạn đê từ Km35+735 đến Km35+921, từ Km36+133 đến Km37+550, từ Km37+550 đến Km38+987 – Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch

Gói thầu số 18
tháng 12/2008
Theo các gói thầu xây lắp
Giá gói thầu:
 • 3.464.410.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’]
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc dự án Dự án nâng cấp đê Tây phá Tam Giang đoạn Hương Phong từ Km33+043 đến Km34+619 và Km35+735 đến Km41+236