dự án Cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Vĩnh Yên (giai đoạn 1)

Kế hoạch đấu thầu dự án Cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Vĩnh Yên (giai đoạn 1)

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Khánh Hòa
Số hiệu: 2370/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 26/12/2007
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Khánh Hòa
Số hiệu: 2368/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 24/09/2008
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
 • 123.669.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Vĩnh Yên (giai đoạn 1) (68 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Giao thông và thoát nước mưa lô N1
 • 6.641.772.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 11-12/2008Theo đơn giá 12 Tháng
  02 Giám sát thi công giao thông và thoát nước mưa lô N1
 • 93.399.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 11-12/2008Trọn gói 12 Tháng
  03 Bảo hiểm giao thông và thoát nước mưa lô N1
 • 14.776.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 11-12/2008Trọn gói 12 Tháng
  04 Thẩm tra thiết kế thi công và dự toán Giao thông và thoát nước mưa lô N1
 • 8.357.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 10/2008Trọn gói 15 ngày
  05 Tư vấn đấu thầu Giao thông và thoát nước mưa lô N1
 • 4.904.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 11/2008Trọn gói 2 tháng
  06 Cấp điện lô N1
 • 1.099.871.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 09/2008Trọn gói 2 tháng
  07 Giám sát thi công cấp điện lô N1
 • 25.252.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 09/2008Trọn gói 2 tháng
  08 Bảo hiểm cấp điện lô N1
 • 8.096.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 09/2008Trọn gói 2 tháng
  09 Thẩm tra thiết kế thi công và dự toán Cấp điện lô N1
 • 4.100.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 09/2008Trọn gói 15 ngày
  10 Cấp nước và thoát nước bẩn lô N1
 • 824.000.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 11/2009Trọn gói 6 tháng
  11 Giám sát thi công cấp nước và thoát nước bẩn lô N1
 • 11.704.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 11/2009Trọn gói 6 tháng
  12 Bảo hiểm Cấp nước và thoát nước bẩn lô N1
 • 1.661.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 11/2009Trọn gói 6 tháng
  13 Thẩm tra thiết kế thi công và dự toán Cấp nước và thoát nước bẩn lô N1
 • 1.608.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 09/2008Trọn gói 15 ngày
  14 Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán phần còn lại
 • 1.293.877.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 09/2008Hợp đồng hỗn hợp 1,5 tháng
  15 Thi công san nền khu vực 1 và mương thoát nước
 • 13.848.920.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 01-02/2009Theo đơn giá 12 Tháng
  16 Giám sát thi công san nền khu vực 1 và mương thoát nước
 • 163.129.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 01-02/2009Trọn gói 12 Tháng
  17 Bảo hiểm san nền khu vực 1 và mương thoát nước
 • 28.581.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 01-02/2009Trọn gói 12 Tháng
  18 Thẩm tra thiết kế thi công và dự toán san nền khu vực 1 và mương thoát nước
 • 24.432.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 12/2008Trọn gói 15 ngày
  19 Tư vấn đấu thầu gói thầu san nền khu vực 1 và mương thoát nước
 • 18.716.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 01/2009Trọn gói 2 tháng
  20 Đường L và hệ thống thoát nước mưa
 • 8.786.217.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 03-04/2009Theo đơn giá 9 Tháng
  21 Giám sát thi công Đường L và hệ thống thoát nước mưa
 • 110.638.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 03-04/2009Trọn gói 9 Tháng
  22 Bảo hiểm Đường L và hệ thống thoát nước mưa
 • 13.542.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 03-04/2009Trọn gói 9 Tháng
  23 Thẩm tra thiết kế thi công và dự toán Đường L và hệ thống thoát nước mưa
 • 11.846.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 12/2008Trọn gói 15 ngày
  24 Tư vấn đấu thầu gói thầu Đường L và hệ thống thoát nước mưa
 • 10.297.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 03/2009Trọn gói 2 tháng
  25 Hệ thống giao thông và thoát nước mưa khu vực 1
 • 16.681.939.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 09-10/2009Theo đơn giá 12 Tháng
  26 Giám sát thi công Hệ thống giao thông và thoát nước mưa khu vực 1
 • 210.187.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 09-10/2009Trọn gói 12 Tháng
  27 Bảo hiểm Hệ thống giao thông và thoát nước mưa khu vực 1
 • 13.542.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 09-10/2009Trọn gói 12 Tháng
  28 Thẩm tra thiết kế thi công và dự toán Hệ thống giao thông và thoát nước mưa khu vực 1
 • 22.958.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 12/2008Trọn gói 15 ngày
  29 Tư vấn đấu thầu gói thầu Hệ thống giao thông và thoát nước mưa khu vực 1
 • 19.551.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 09-10/2009Trọn gói 2 tháng
  30 Cấp điện khu vực 1 và đường L
 • 4.660.172.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 11-12/2009Theo đơn giá 6 tháng
  31 Giám sát thi công Cấp điện khu vực 1 và đường L
 • 115.258.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 11-12/2009Trọn gói 6 tháng
  32 Bảo hiểm Cấp điện khu vực 1 và đường L
 • 6.704.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 11-12/2009Trọn gói 6 tháng
  33 Thẩm tra thiết kế thi công và dự toán Cấp điện khu vực 1 và đường L
 • 24.607.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 12/2009Trọn gói 15 ngày
  35 Cấp nước và thoát nước bẩn Khu vực 1 và đường L
 • 5.661.481.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 11-12/2009Theo đơn giá 12 Tháng
  36 Giám sát thi công Cấp nước và thoát nước bẩn Khu vực 1 và đường L
 • 74.831.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Thá