Gói thầu: Hàng rào hạ lưu đập Đơn Dương – Thi công xây dựng công trình sửa chữa lớn năm 2009

Gói thầu: Hàng rào hạ lưu đập Đơn Dương – Kế hoạch đấu thầu: Thi công xây dựng công trình sửa chữa lớn năm 2009. Cơ quan ban hành: Công ty thuỷ điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi

05
từ tháng 12/2008 đến tháng 01/2009
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.360.638.121 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n s\xe1\xbb\xada ch\xe1\xbb\xafa l\xe1\xbb\x9bn\r’]
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Thi công xây dựng công trình sửa chữa lớn năm 2009