Gói thầu: Quản lý dự án – Đường Dưỡng Điềm- Bình Trưng huyện Châu Thành

Gói thầu: Quản lý dự án – Kế hoạch đấu thầu: Đường Dưỡng Điềm- Bình Trưng huyện Châu Thành. Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tiền Giang

3
QUý IV/2008
Theo tiến độ dự án
Giá gói thầu:
 • 34.771.099 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch t\xe1\xbb\x89nh\r’]
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Đường Dưỡng Điềm- Bình Trưng huyện Châu Thành