Thông báo mời thầu gói thầu: Tăng cường trang thiết bị cho phòng thí nghiệm độc chất học môi trường tại Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Phát triển bền vững

Thông báo mời thầu gói thầu: Tăng cường trang thiết bị cho phòng thí nghiệm độc chất học môi trường tại Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Phát triển bền vững

Tên dự án:Tăng cường trang thiết bị cho phòng thí nghiệm độc chất học môi trường tại Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Phát triển bền vững
Tên gói thầu:Tăng cường trang thiết bị cho phòng thí nghiệm độc chất học môi trường tại Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Phát triển bền vững
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Phòng Khoa học Công nghệ (P.306E) Nhà T9, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
10/11/2008 đến 01/12/2008
1.000.000 (VND)
01/12/2008 09:00
01/12/2008 09:00