Xây lắp công trình xây dựng mới cầu An Linh – An Long, huyện Phú Giáo – tỉnh Bình Dương

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp công trình xây dựng mới cầu An Linh – An Long, huyện Phú Giáo – tỉnh Bình Dương Nguồn vốn: Vốn ngân sách Tỉnh. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi; Trong nước; Không sơ tuyển

Tên dự án:Xây dựng cầu An Linh – An Long, huyện Phú Giáo
Tên gói thầu:Xây lắp công trình xây dựng mới cầu An Linh – An Long, huyện Phú Giáo – tỉnh Bình Dương
Nguồn vốn:Vốn ngân sách Tỉnh
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban Quản lý dự án Giao thông – Sở Giao thông Vận tải Bình Dương ; Địa chỉ: đường 30/4 phường Phú Thọ, thị xã Thủ Dầu Một – tỉnh Bình Dương ; Điện thoại: 0650.3835836 ; Fax: 0650.3811765, 3824300
17/11/2008 đến 03/12/2008
1.000.000 (VND)
03/12/2008 08:30
03/12/2008 08:30