Xây lắp trụ sở Kho bạc Nhà nước Thanh Khê – Đà Nẵng

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp trụ sở Kho bạc Nhà nước Thanh Khê – Đà Nẵng Tên dự án: Xây dựng trụ sở Kho bạc Nhà nước Thanh Khê – Đà Nẵng Nguồn vốn: Vốn ngân sách

Tên dự án:Xây dựng trụ sở Kho bạc Nhà nước Thanh Khê – Đà Nẵng
Tên gói thầu:Xây lắp trụ sở Kho bạc Nhà nước Thanh Khê – Đà Nẵng
Nguồn vốn:Vốn ngân sách
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Phòng HC-TV-QT KBNN Đà Nẵng – 236 Bạch Đằng Đà Nẵng – SĐT : 0511.3825336 – Fax : 0511.3823898
05/11/2008 đến 21/11/2008
800000 (VND)
21/11/2008 09:00
21/11/2008 09:00