Thông báo mời thầu Máy điện thoại cố định có tính năng sms.

Tên bên mời thầu: Công ty Viễn thông Liên tỉnh (VTN). Tên gói thầu: Máy điện thoại cố định có tính năng sms. Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.

Tên bên mời thầu: Công ty Viễn thông Liên tỉnh (VTN).

Tên gói thầu: Máy điện thoại cố định có tính năng sms.

Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.

Bán HSMT từ 8 giờ, ngày 18-11 đến trước 14 giờ ngày 5-12-2008 (trong giờ hành chính).

Ðịa điểm bán HSMT: phòng KHKD, Công ty VTN, 57A Huỳnh Thúc Kháng, Ðống Ða, Hà Nội, điện thoại: 04.37734142, Fax: 04.37735212.

Giá bán một bộ HSMT: Năm trăm nghìn đồng (500.000 VNÐ).

Ðịa chỉ nhận HSDT: phòng KHKD, Công ty VTN, 57A Huỳnh Thúc Kháng, Ðống Ða, Hà Nội, điện thoại: 04.37734142, Fax: 04.37735212.

Ðóng thầu: 14 giờ ngày 5-12-2008.

Bảo đảm dự thầu: HSDT phải được gửi kèm bảo đảm dự thầu trị giá năm triệu đồng (5.000.000 VNÐ) cho lô số 1 và mười triệu đồng (10.000.000 VNÐ) cho lô số 2 bằng thư bảo đảm của ngân hàng.

HSDT sẽ được mở công khai vào 14 giờ 10 phút ngày 5-12-2008, tại phòng KHKD, Công ty VTN, 57A Huỳnh Thúc Kháng, Ðống Ða, Hà Nội.

Công ty VTN kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.