Viễn thông Thanh Hóa mời thầu Ðầu tư máy phát điện 650 KVA dự phòng

Gói thầu: Mua máy phát điện 650 KVA thuộc dự án Ðầu tư máy phát điện 650 KVA dự phòng cho khu vực Trung tâm điều hành Viễn thông Thanh Hóa. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Ðấu thầu rộng rãi trong nước.

Gói thầu: “Mua máy phát điện 650 KVA” thuộc dự án “Ðầu tư máy phát điện 650 KVA dự phòng cho khu vực Trung tâm điều hành Viễn thông Thanh Hóa”. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Ðấu thầu rộng rãi trong nước.

Nhà thầu được mua Hồ sơ mời thầu (HSMT) gói thầu nêu trên trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, kể từ ngày 14-11 đến trước 9 giờ ngày 28-11-2008 tại Phòng Kế toán Thống kê – Tài chính, Viễn thông Thanh Hóa (ÐT: 037.3858242) với lệ phí mua một bộ HSMT: 1.000.000 VNÐ (một triệu đồng).

Xin mời các nhà thầu trong nước có đủ điều kiện, năng lực tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên. Các nhà thầu phải cung cấp địa chỉ liên hệ, số điện thoại, số fax của nhà thầu bằng công văn (fax trước, sau đó gửi bản chính) và có thể tìm hiểu thêm thông tin tại Phòng ÐT-XDCB Viễn thông Thanh Hóa (ÐT: 037.3759928; Fax: 037.3753600).