Gói thầu: Nạo vét, đắp cát đoạn 1, đoạn 3 sông Quảng Huế mới – Xây lắp các gói thầu thuộc Hạng mục: Khôi phục, nâng cấp công trình chỉnh trị sông Quảng Huế sau mùa lũ 2

Gói thầu: Nạo vét, đắp cát đoạn 1, đoạn 3 sông Quảng Huế mới – Kế hoạch đấu thầu: Xây lắp các gói thầu thuộc Hạng mục: Khôi phục, nâng cấp công trình chỉnh trị sông Quảng Huế sau mùa lũ 2

10
10 giờ ngày 03/2/2009
07 tháng
Giá gói thầu:
 • 13.589.439.000 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch\r’]
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây lắp các gói thầu thuộc Hạng mục: Khôi phục, nâng cấp công trình chỉnh trị sông Quảng Huế sau mùa lũ 2007 thuộc Tiểu dự án Chỉnh trị sông Quảng Huế, tỉnh Quảng Nam – Dự án Hỗ trợ thuỷ lợi Việt Nam (VWRAP)