Gói thầu: Bảo hiểm công trình hồ Khuôn Thắm

Gói thầu: Bảo hiểm công trình hồ Khuôn Thắm – Kế hoạch đấu thầu một số gói thầu

Số hiệu gói thầu 03

Thời gian tổ chức đấu thầu Quý I năm 2009

Thời gian thực hiện hợp đồng theo tiến độ xây lắp

Giá gói thầu: 71.000.000 (VND)

Nguồn vốn:

Hình thức lựa chọn nhà thầu: * Chỉ định thầu  * Trong nước * Không sơ tuyển

Lĩnh vực đấu thầu:  * Mua sắm hàng hóa

Phương thức hợp đồng: Trọn gói

Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu một số gói thầu