Đấu thầu Xử lý mối hồ Đá Ong, Ngạc Hai, Khe Hắng

Gói thầu: Xử lý mối hồ Đá Ong, Ngạc Hai, Khe Hắng – Kế hoạch đấu thầu một số gói thầu

Số hiệu gói thầu 04

Thời gian tổ chức đấu thầu Qúy I năm 2009

Thời gian thực hiện hợp đồng 60 ngày

Giá gói thầu: 650.000.000 (VND)

Nguồn vốn:

Hình thức lựa chọn nhà thầu:

* Chỉ định thầu

* Trong nước

* Không sơ tuyển

Phương thức đấu thầu Một túi hồ sơ

Lĩnh vực đấu thầu: * Xây lắp

Phương thức hợp đồng: Trọn gói


Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án